Skip to main content

Nghị quyết về việc quy định mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Xem toàn văn dự thảo