Skip to main content

Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh Bến Tre xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước.
Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.

Các dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến

STT Tên dự thảo văn bản Tải văn bản Góp ý
1 Dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre Tải về
2 Ban hành Quy định việc tổ chức xét, công nhận sáng kiến và các biện pháp quản lý, hỗ trợ hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bến Tre Tải về
3 Ban hành Quy định quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý, kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre Tải về
4 Chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre Tải về
5 Quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bến Tre Tải về
6 Dự thảo Chỉ thị về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bến Tre Tải về
7 Quy chế phối hợp quản lý hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bến Tre Tải về
8 Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) Tải về
9 Nghị quyết về việc quy định mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre Tải về
10 Chỉ thị về việc đẩy mạnh hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bến Tre Tải về
11 Quyết định về việc ban hành Quy trình đầu tư và chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng mới các chợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre Tải về
12 Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre Tải về
13 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế Quản lý Nhà nước các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre được ban hành tại Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 29/8/2007 của UBND tỉnh Bến Tre Tải về
14 Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre Tải về
15 Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về phí, lệ phí trình tại kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII Tải về
16 Dự thảo Quy trình đầu tư và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng của Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre Tải về
Tổng số: 16